G-Health S

G-Health je software, který zabraňuje selhání systému trvalým řízením funkcí. Pokud je detekován kritický stav, odpovědní administrátoři nebo technici okamžitě obdrží e-mail nebo G-Health Alarm a mají tak možnost reagovat dříve, než dojde k poruše. (Softdongle)

Kategorie: , Katalogové číslo: 3.07520

Popis produktu

G-Health zabraňuje selhání systému trvalým řízením funkcí. Pokud je detekován kritický stav, jako je selhání fotoaparátu nebo chyba v databázi, odpovědní administrátoři nebo technici okamžitě obdrží odpovídající e-mail nebo G-Health Alarm ve svém webovém rozhraní, mobilním telefonu, nebo na pevné lince, a mají tak možnost reagovat dříve, než dojde k poruše.

 • Spolehlivá detekce hardwarových chyb
 • Možnost rychlého řešení problémů vykazováním komponent, které nejsou plně funkční
 • Oznámení prostřednictvím e-mailu nebo webového rozhraní
 • Snadná instalace a integrace do nových a stávajících systémů až s 1000 rekordéry, nebo servery
 • Uživatelsky přívětivé webové rozhraní s analytickými a přehledovými funkcemi a zobrazením stavu komponent
 • Snadná konfigurace výstrah, pravidel, klientů a priorit.

Dostupnost / funkčnost

Geutebrück G-Scope / G-Core od verze 1.2.7.55 a GeViScope od verze 7.6.972

Analýza poplachů

Analýza v reálném čase nebo zpožděná, v závislosti na vybrané prioritě

Informace o zdraví

• Verze softwaru

• Velikost databáze

• Konfigurace kamery

• Propustnost dat

• Nastavení/licence

• Operační systém

• Procesory (CPU, jádra, využití/zátěž)

• Síťové rozhraní

• Řadič (pole)

• HDD + SSD

»Celkový / volný úložný prostor
»Využití, teplota
»Firmware
»SMART status

Možnosti nastavení

Nastavitelné reakce na upozornění

Různé způsoby oznamování, e-mail (SMTP) a kategorizace událostí NVR a prioritizace zdravotních alarmů, správa více webů

Správa více uživatelů a skupin uživatelů

Propojení webů / serverů se skupinami uživatelů / uživatelů

Další funkce

Mobilní správa přes webové rozhraní (responzivní design), export a přenos instalačních souborů

Export podrobných přehledů (hardwarové informace), automatické aktualizace

Jazyky

Nemčina, angličtina, francouzština, španělština

Software a možnosti

G-Health Server s

G-Health Web interface
Softwarový balíček s vlastním instalačním programem, včetně hardwarového klíče s možností softwaru G-Health / ClientConnect

Objednací kód 3.06520

G-Health Client

Softwarový balíček s vlastním instalačním programem.

Softwarový balíček je nainstalován jednou na klienta, G-Scope (G-Core) nebo GeViScope.

G-Health/ClientConnect


Softwarová volba pro aktivaci dalších klientů G-Health na klíčovém serveru G-Health

Objednací kód 8,34090

Poznámky k řízení projektu

Maximální počet softwarových možností G-Health / ClientConnect na server G-Health nebo dongle je 1000.

Systémové požadavky

G-Health Server

G-Health Web interface

G-Health/ClientConnect

Operační systémy / kompatibilní prohlížeče

 • Windows Vista SP2 (32/64 bit)
 • Windows 7 / 8.1 / 10 (32/64 bit)
 • Windows Server 2003 (32/64 bit)
 • Windows Server 2008 (32/64 bit)
 • Windows Server 2012 (64 bit)
 • Windows Server 2012 R2 (64 bit)
 • Google Chrome v28+
 • Apple Safari v6+
 • Mozilla Firefox 28+
 • Microsoft Internet Explorer 11+
 • Microsoft Edge
 • Microsoft Windows XP SP3 (32 bit)
 • Windows Vista SP2 (32/64 bit)
 • Windows 7 (32/64 bit)
 • Windows Server 2003 (32/64 bit)
 • Windows Server 2008 (32/64 bit)
 • Windows Server 2012 (64 bit)
 • Windows Server 2012 R2 (64 bit)

Paměť

4,096 MB a větší

512 MB a větší

Požadavky volného místa na disku

10 GB

2 GB

Dodatečný požadovaný software
(automaticky nainstalován pomocí průvodce instalací, není-li k dispozici)

Microsoft.NET 4.0, Oracle Java JRE 1.7 a vyšší, Joyent Node.js 0.12.0 a vyšší, ElasticSearch 1.5 a vyšší

Microsoft.NET 4.0

TCP porty

TCP/3000 (vstup),
TCP/4002 (vstup)

HTTP/3000 (výstup)

HTTP/4002 (výstup)

Poznámky k instalaci

Doporučujeme nainstalovat server G-Health na samostatný server, na kterém nejsou spuštěny žádné služby třetích stran.

Doporučujeme nainstalovat klienty G-Health do počítačů, které pracují se softwarem Geutebrück NVR.

Software Geutebrück účinně podporuje trvalé funkční řízení video bezpečnostních systémů Geutebrück. Jakmile je zjištěn kritický stav systému Geutebrück, obdržíte okamžitě oznámení. Kromě toho je možná proaktivní kontrola systémových parametrů. G-Health Monitoring se skládá z klientů G-Health, kteří kontrolují provozní stavy vašich systémů Geutebrück a hlásí je v reálném čase na centrální server G-Health. Další technické informace najdete v datasheetu.

 • Sledování výkonu systémů G-Core
 • Včasná údržba a preventivní výměna hardwarových komponent

G-Health prevents system failures by a permanent function control. If a critical condition, such as a camera failure or a database error, is detected, the responsible administrators or maintenance technicians immediately receive a corresponding e-mail or a G-Health Alarm in their web interface, stationary or mobile and thus have the possibility to react before a failure occurs.

 • Reliable detection of hardware errors.
 • Possibility of quick troubleshooting by reporting components that are not fully functional.
 • Notification via e-mail or web interface.
 • Easy installation and integration in new and existing systems with up to 1000 recorders or servers.
 • User-friendly web interface with analysis and overview functions as well as status displays of the components.
 • Easy configuration of health alerts, rules, clients and priorities.

Availability/functionality

Geutebrück G-Scope / G-Core from version 1.2.7.55 and GeViScope from version 7.6.972

Alarm analysis

Analysis in real time or delayed, depending on the selected alarm priority

Health information

• Software version

• Database size

• Camera configuration

• Data throughput

• Options/license

• Operating system

• Processors (CPU, cores, utilization)

• Network interfaces

• Controller (array)

• HDD + SSD

» total / free storage space
» utilization, temperature
» firmware
» SMART status

Set-up options

Adjustable reactions to health alerts

Various means of notification, e-mail (SMTP) and NVR event categorization and prioritization of health alarms, management of multiple sites

Management of multiple users and user groups

Linking of sites / server with user / user groups

Additional functions

Mobile management via web interface (responsive design), export and transfer of setup files

Export of detailed overviews (hardware information), automatic updates

Languages

German, English, French, Spanish

Software and options

G-Health server with

G-Health web interface
Software package with its own installer, including dongle with a G-Health/ ClientConnect software option,
order No. 3.06520

G-Health Client

Software package with its own installer.

The software package is installed once per client, G-Scope (G-Core) or GeViScope.

G-Health/ClientConnect


Software option for activating additional G-Health clients on the dongle of G-Health server
Order no. 8.34090

Notes for project management

The maximum number of G-Health/ClientConnect software options per

G-Health server or dongle is 1000.

System requirements

G-Health Server

G-Health Web interface

G-Health/ClientConnect

Operating systems / compatible browsers

Windows Vista SP2 (32/64 bit), Windows 7 / 8.1 / 10 (32/64 bit),
Windows Server 2003 (32/64 bit),

Windows Server 2008 (32/64 bit),
Windows Server 2012 (64 bit),

Windows Server 2012 R2 (64 bit).

Google Chrome v28+,

Apple Safari v6+,

Mozilla Firefox 28+,

Microsoft Internet Explorer 11+,
Microsoft Edge.

Microsoft Windows XP SP3 (32 bit), Windows Vista SP2 (32/64 bit) , Windows 7 (32/64 bit),
Windows Server 2003 (32/64 bit),
Windows Server 2008 (32/64 bit),
Windows Server 2012 (64 bit),

Windows Server 2012 R2 (64 bit).

Memory

4,096 MB or greater

512 MB or greater

Free space requirement

10 GB

2 GB

Additional required software

(automatically installed by the installation wizard, if not available)

Microsoft.NET 4.0, Oracle Java JRE 1.7 or higher, Joyent Node.js 0.12.0 or higher, ElasticSearch 1.5 or higher.

Microsoft.NET 4.0

TCP ports

TCP/3000 (incoming),
TCP/4002 (incoming)

HTTP/3000 (outgoing)

HTTP/4002 (outgoing)

Notes on installation

We recommend installing the G-Health server on a separate server on which no third-party services run.

We recommend installing G-Health clients on computers that work with the Geutebrück NVR software.