G-Stats

Tento prohlížečový software umožňuje grafické zobrazení a vyhodnocení počtů dat. Ty jsou poskytovány analýzou videoobsahu založeného na kameře.

Kategorie: , Katalogové číslo: 3.06670

Popis produktu

Ušetřete čas vyhodnocením dat na první pohled pomocí G-Stats. Zda proudy návštěvníků, např. v budovách a na místech událostí nebo také v objemu provozu na silnicích – G-Stats vizuálně připravuje údaje pro počítání nezávislé na směru. To znamená, že informace jsou zobrazeny v tabulkách, sloupcích nebo výsečových grafech pro různá časová kritéria – nebo v závislosti na zahrnutých datech o počasí.

 • Jasná statistická vizualizace počtu osob / objektů
 • Řídicí panel s jasným displejem jako tabulka, sloupcový graf nebo výsečový graf
 • Zobrazení dat jako Live ticker bude vždy aktuální. To například umožňuje určit počet návštěvníků v budově v určený čas
 • Objekty se také počítají, pokud současně překročí bariéru počítání, takže máte spolehlivé prohlášení
 • Zobrazení průběhů počítání jako denní, týdenní, měsíční a roční diagramy, i ve špičkách
 • Možnost aktivace několika kol
 • Závislosti na počasí lze také analyzovat

Popis Funkce
Palubní deska Live ticker: Live visitors/objects
Widget „Live ticker“ zobrazuje rychlý přehled o posledních „vstupech“ a „výstupech“.Hodnoty i osoby / předměty umístěné v oblasti počítání („uvnitř“).Při použití více kamer se hodnoty všech kamer zobrazují souhrnně.
Visitors/objects in the past 2/4/6/8 hours
Widget návštěvníka zobrazuje přehled hodnot „vstup“ a „výstup“, jakož i osob v oblasti počítání za posledních 8 hodin v úsecích po 2 hodinách. Volitelně s odpovídajícími údaji o počasí.
Average visitors/objects („entrance“)
Rychlý přehled dnešních / včerejších návštěvníků i průměrných návštěvníků za poslední týden, měsíc a rok.
Visitors/objects in the last 48 hours
Rychlý přehled a porovnání čísel návštěvníků / objektů za posledních 48 hodin.
Visitors/objects today
Widget zobrazuje návštěvníky / objekty („vchod“) aktuálního dne v týdnu, ve srovnání s daným dnem v týdnu, měsícem a rokem dříve.
Most visitors/objects
Seznam dnů s nejvíce návštěvníky / objekty
Live visitors/objects
Zobrazuje aktuální vstup a končí v 10 sekundových intervalech.
Historie návštěvníka / objektu Denní / týdenní / měsíční / roční diagram počtu návštěvníků / objektů („vstup“) s funkcí tisku a exportu (pdf, excel, csv, xml, json).
Špička Počet návštěvníků / objektů za hodinu zobrazených v průběhu dne („in“, „out“, „inside“) v nastavitelných časových obdobích s funkcí tisku a exportu (pdf, excel, csv, xml, json).
Týdenní diagram Výsečové grafy a tabulky s procentuální distribucí návštěvníků za každý den a měsíc s funkcí tisku a exportu (pdf, excel, csv, xml, json).
Vchody Tabulky s počtem návštěvníků / objektů seřazených podle průchodu – dnes, za posledních 30 dní, od začátku počítání a za posledních 10 dní, v absolutních číslech a procentech.
Živý počet Zobrazení aktuálních vstupů a výstupů.
Počasí (pouze se softwarem G-Stats/Weather) Zobrazení údajů o počasí a teplotě ve vztahu k návštěvníkům / objektům („vchody“) za nastavitelné časové období s funkcí tisku a exportu (pdf, excel, csv, xml, json).
G-Stats Visualization Objednací kód 3.06670
G-Stats software (obsahuje dongle, 1x G-Stats/Passages a 2 roky G-Stats/Weather)
Softwarové možnosti:
G-Stats/Passages Objednací kód 8.34603
Možnost vyhodnocení dalších 5 pasáží (počítacích oblastí).
G-Stats/Weather Objednací kód 8.34610
Možnost vyhodnocení údajů o počítání v závislosti na místním počasí.
G-Stats / Weather platí jeden rok po aktivaci.
* Doporučujeme používat prohlížeč Google Chrome, pro plnou funkčnost softwaru

Tento prohlížečový software umožňuje grafické zobrazení a vyhodnocení počtů dat. Ty jsou poskytovány analýzou videoobsahu založeného na kameře. Průběh lze zobrazit graficky ve formě sloupcových nebo výsečových grafů. Je možné srovnání jednotlivých oblastí. Použitelnost je intuitivní a ukazuje relevantní data na první pohled. Další technické informace najdete v datovém listu.

 • Vstupní prostory obchodních domů a obchodů
 • Foyery bank
 • Přístup na pozemky akcí a výstavišť
 • Hodnocení přístupových cest k dálnicím

Save time by evaluating your data at a glance with G-Stats. Whether streams of visitors e.g. in buildings and on event sites or also the traffic volume on roads – G-Stats prepares direction-independent counting data visually. This means that the information is displayed in tables, bars or pie charts for different time criteria – or depending on included weather data.

 • Clear, statistical visualization of object counts (persons or objects).
 • Dashboard with clear display as table, bar chart or pie chart.
 • Display of data as live ticker to be always up to date. This makes it possible, for example, to determine the number of visitors within a building at a determined time.
 • Objects are also counted if they cross the counting barrier at the same time, so you have a reliable statement.
 • Display of counting progressions as daily, weekly, monthly and yearly diagrams as well as at peak times.
 • Possibility to activate several rounds.
 • Dependencies to the weather can also be analyzed.

Dashboard Live ticker: Live visitors/objects
The live ticker widget shows a quick overview of the last „entrances“ and „exits“
Values as well as the persons/objects located in the counting area („inside“).
When multiple cameras are used, the values of all cameras are displayed cumulatively.
Visitors/objects in the past 2/4/6/8 hours
The visitor widget displays an overview of the „entrance“ and „exit“ values as well as the persons within the counting area of the last 8 hours in 2 hours increments. Optionally with the corresponding weather data.
Average visitors/objects („entrance“)
Quick overview of today’s/yesterday’s visitors as well as the average visitors of the
last 7, 30 and 365 days.
Visitors/objects in the last 48 hours
Quick overview and comparison of the visitor/object numbers of the current and the previous day.
Visitors/objects today
The widget displays the visitors/objects („entrance“) of the current day of the week, compared with that weekday a week, a month, and a year before.
Most visitors/objects
List of days with the most visitors/objects („entrance“).
Live visitors/objects
Displays the current entrance and exits in 10 second intervals.
Visitor/object history Daily/weekly/monthly/annual diagram on the number of visitors/objects („entrance“) with print and export function (pdf, excel, csv, xml, json).
Rush hours Visitors/objects per hour
Displayed over the course of the day („in“, „out“, „inside“) over adjustable time periods with print and export function (pdf, excel, csv, xml, json).
Weekday diagram Visitors/objects by weekday / by month
Pie charts and tables with the percentage distribution of the visitors per weekday and per month with print and export function (pdf, excel, csv, xml, json).
Entrances Visitors/objects by passages (counting areas)
Tables with the number of visitors/objects ordered by passage – today, in the last 30 days, since the beginning of the count and in the last 10 days, in absolute numbers and percentage.
Livecounter Live visitors
Display of current entrances and exits.
Weather (only with software option
G-Stats/Weather)
Weather/temperature diagram
Display of weather and temperature data in relation to visitors/objects („entrances“) over adjustable time periods with print and export function (pdf, excel, csv, xml, json).
G-Stats Visualization Order No. 3.06670
G-Stats software (incl. dongle, 1x G-Stats/Passages and 2 years of G-Stats/Weather)
Software options:
G-Stats/Passages Order No. 8.34603
Option for the evaluation of an additional 5 passages (counting areas).
G-Stats/Weather Order No. 8.34610
Option for the evaluation of the counting data depending on the local weather.
G-Stats/Weather is valid for one year after activation. Direct release for several years is possible.
* full functionality only with Google Chrome